Vedtægt

Print Friendly, PDF & Email

Vedtægt for Dansk Selskab for Sårheling

§ 1 GENERELT

Stk. 1. Dansk Selskab for Sårheling (Danish Wound Healing Society), DSFS, er stiftet den 12. februar 1992 som en almennyttig organisation, hvis medlemmer ikke hæfter for selskabets forpligtelser.

 

Stk. 2. Selskabets øverste myndighed er den årlige generalforsamling for medlemmerne. Generalforsamlingens beslutninger gennemføres af bestyrelsen.

 

§ 2 FORMÅL

Stk. 1. Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til sårheling og at organisere og koordinere kongresser og møder herom. Selskabet vil tage initiativ til fællesmøder med andre selskaber med lignende formål.

 

Stk. 2. Selskabet vil søge at fremme og støtte uddannelse og forskning inden for sårheling, herunder sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostik, forebyggelse og behandling af sår af forskellig ætiologi.

 

Selskabet vil arbejde aktivt for samarbejde mellem faggrupper, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesser inden for alle grene af sårheling og -behandling.

 

§ 3 BESTYRELSEN

Stk. 1. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af 8 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Mindst 3 af de valgte skal være stemmeberettigede læger og mindst 3 skal være stemmeberettigede sygeplejersker. Til de 2 øvrige bestyrelsesposter er alle stemmeberettigede medlemmer valgbare.

 

Stk. 2. Til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen desuden 2 suppleanter. Som suppleant er alle stemmeberettigede medlemmer valgbare. Disse indgår som bestyrelsesmedlemmer ved afbud eller varigt forfald indtil næste valg. Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær og kasserer, der alle er konstitueret for en treårig periode fra indvalg til bestyrelsen.
Hvis bestyrelsesperioden udløber i den 3-årige konstitueringsperiode for tillidsposten, kræver fortsættelse på posten, at indehaveren genvælges til bestyrelsen. Formanden skal enten være en læge eller en sygeplejerske. Hvis formanden er en læge, skal næstformanden være en sygeplejerske og omvendt.

 

Stk. 3. Bestyrelsen samles mindst én gang årligt. Møder kan afholdes på foranledning af formanden eller tre menige bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 bestyrelsesmedlemmer eller deres suppleanter er til stede. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden.

 

Stk. 4. Valg til bestyrelsen og suppleanter hertil gælder for 3 år, Genvalg kan finde sted.

 

På den ordinære generalforsamling vælges 2 revisorer uden for bestyrelsen, begge for 3 år. Genvalg kan finde sted.

 

Stk. 5. Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele kassereren og forretningsføreren prokura til at modtage indbetalinger eller betale indgåede forpligtelser.

Såfremt selskabets virksomhed udviser overskud, kan dette anvendes efter selskabets formål eller henlægges til formuen.

 

§ 4 MEDLEMSKAB

 

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages sundhedspersonale med interesse for sårheling.

 

Stk. 2. Som ekstraordinære medlemmer, men uden stemmeret eller valgbarhed til tillidsposter kan optages andre (herunder virksomhedsansatte), der har interesse i at medvirke til selskabets formål. Disse personer kan deltage i foreningens videnskabelige møder og kurser.

 

Stk. 3. Æresmedlemmer optages efter forslag fremsendt til, behandlet og godkendt af en enig bestyrelse.Æresmedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens tillidsposter.

 

Stk. 4. Virksomhedsmedlemskab giver ret til omtale i medlemsbladet samt mulighed for udstilling på et af bestyrelsen fastsat areal ved årsmøde eller andet møde efter bestyrelsens beslutning.

 

§ 5 OPTAGELSE OG UDMELDELSE

Stk. 1. Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til bestyrelsen, som skal godkende optagelsen. Såfremt der rejses indvendinger mod optagelse, eller hvis bestyrelsen i øvrigt ikke mener at kunne imødekomme anmodningen, kan spørgsmålet kræves forelagt den ordinære generalforsamling.

 

Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forretningsføreren.
Kontingentrestance efter 1 rykker (inden for 3 måneder) betragtes som udmeldelse.

 

Medlemskab kan desuden bringes til ophør i tilfælde af, at et medlem efter bestyrelsens skøn ved sin adfærd har skadet selskabets interesser. Hvis et medlem bliver udelukket, kan der søges om genoptagelse. Spørgsmålet forelægges den ordinære generalforsamling.

 

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er den årlige generalforsamling.

 

Generalforsamlingen ledes af en valgt dirigent.

 

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes om efteråret.

 

Generalforsamlingens afholdelsestidspunkt varsles på Selskabets hjemmeside senest 8 uger før afholdelsen, samtidig med en oversigt over ledige bestyrelses- og tillidsposter.

 

Forslag, der ønskes behandlet på foreningens generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen vil herefter orientere foreningens medlemmer om indkomne forslag i forbindelse med udsendelsen af dagsordenen og den endelige indkaldelse til generalforsamlingen.

 

Indkaldelsen til generalforsamling, herunder ekstraordinær generalforsamling, sker med mindst 4 ugers varsel ved opslag på Selskabets hjemmeside www.saar.dk og ved mail til de af selskabets medlemmer, der har oplyst mailadresse.

 

Forslag der måtte komme til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i disse vedtægter. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet.

 

Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages der omvalg blandt de berørte kandidater. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. Kandidater som er opstillet til bestyrelsen, men som ikke bliver valgt, kan opstille på lige fod med andre interesserede til suppleantposter og øvrige tillidsposter.

 

Ændring af vedtægterne kræver dog mindst 2/3 stemmeflertal blandt de afgivne gyldige stemmer. Dog kan forslag der opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, uændret behandles på en efterfølgende indkaldt generalforsamling, der tidligst kan afholdes 4 uger senere. Forslaget kan da vedtages med simpelt stemmeflertal. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med.

 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
  4. Indkomne forslag til beslutning.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 2 suppleanter.
  7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
  8. Valg af 2 revisorer.
  9. Eventuelt

Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde dagsorden, årsrapport orientering om eventuelle ændringsforslag til DSFS’ vedtægter samt orientering om rettidigt indkomne forslag i henhold til dagsordens punkt 4 og 5.

 

Til vedtagelse af beslutninger eller valg kræves simpelt stemmeflertal. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter ønske herom. Mødet afholdes senest 8 uger efter modtagelse af begæring herom og varsles som nævnt i stk. 1.

 

§ 7 REGNSKABSPERIODE

Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli.

 

§ 8 OPLØSNING AF SELSKABET

Stk. 1. Beslutning om selskabets ophævelse kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal være angivet på den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede og for forslaget. Ellers skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Til dets vedtagelse her kræves simpelt flertal for ophævelse.

 

I tilfælde af selskabets ophævelse, skal selskabets formue tilfalde formål, svarende til de i vedtægterne § 2 angivne.

 

Vedtaget på den ordinære generalforsamling 22. november 2012.

 

På den ordinære generalforsamling den 21. november 2019 er vedtaget ændringer til § 3, stk. 4 og § 6, stk. 1.