Vedtægt

Print Friendly, PDF & Email

Vedtægt for Dansk Selskab for Sårheling

§ 1 GENERELT

Stk. 1. Dansk Selskab for Sårheling (Danish Wound Healing Society), DSFS, er stiftet den 12. februar 1992 som en almennyttig organisation, hvis medlemmer ikke hæfter for selskabets forpligtelser.

§ 2 FORMÅL

Stk. 1. Selskabet har til formål at udbrede kendskabet til sårheling og at organisere og koordinere kongresser og møder herom. 

Stk. 2. Selskabet vil fremme og støtte uddannelse og forskning inden for sårheling, herunder sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostik, forebyggelse og behandling af sår af forskellig ætiologi.

Stk. 3. Selskabet vil arbejde aktivt for samarbejde mellem faggrupper, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesser inden for alle grene af sårheling og -behandling. 

§ 3 MEDLEMSKAB

Stk. 1. Som ordinære medlemmer kan optages sundhedspersonale og andre personer med faglig interesse for sårheling. Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til andre.

Stk. 2. Æresmedlemmer optages efter forslag fremsendt til, behandlet og godkendt af en enig bestyrelse. Æresmedlemmer har ingen stemmeret og er ikke valgbare til foreningens tillidsposter. 

Stk. 3. Virksomhedsmedlemskab giver ret til omtale i medlemsbladet samt mulighed for udstilling på et af bestyrelsen fastsat areal ved årsmøde eller andet møde efter bestyrelsens beslutning. Virksomhedsmedlemmer har ingen stemmeret, og er ikke valgbare til foreningens tillidsposter. Bestyrelsen fastsætter kontingentet for virksomhedsmedlemmer.

§ 4 OPTAGELSE OG UDMELDELSE

Stk. 1. Anmodning om optagelse i selskabet fremsendes til forretningsføreren. Såfremt den faglige interesse i sårheling og -behandling ikke umiddelbart fremgår af anmodningen i form af stillingsbetegnelse, forelægges anmodning for bestyrelsen, som skal godkende optagelsen.

Stk. 2. Såfremt der rejses indvendinger mod optagelse, eller hvis bestyrelsen i øvrigt ikke mener at kunne imødekomme anmodningen, kan spørgsmålet kræves forelagt den ordinære generalforsamling.

Stk. 3. Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til forretningsføreren. Indbetalt kontingent refunderes ikke.

Stk. 4. Kontingentrestance tre måneder efter forfaldsdatoen betragtes som udmeldelse. Der skal dog være rykket for betalingen mindst en gang. 

Stk. 5. Medlemskab kan desuden bringes til ophør hvis et medlem efter bestyrelsens skøn ved sin adfærd skader eller har skadet selskabets interesser. Hvis et medlem bliver udelukket efter denne bestemmelse, kan der søges om genoptagelse. Spørgsmålet om genoptagelse forelægges den ordinære generalforsamling med bestyrelsens forslag til beslutning. 

§ 5 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1. Selskabets øverste myndighed er generalforsamlingen. Generalforsamlinger afholdes i Danmark på et sted, der fastsættes af bestyrelsen. Bestyrelsen kan under særlige omstændigheder beslutte, at generalforsamlinger afholdes elektronisk.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes om efteråret inden udgangen af november måned.

Stk. 3. Den ordinære generalforsamlings afholdelsestidspunkt varsles på Selskabets hjemmeside mindst 10 uger før afholdelsen.

Stk. 4. Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest otte uger før generalforsamlingens afholdelse. 

Stk. 5. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Selskabets reviderede årsrapport til godkendelse.
  4. Indkomne forslag til beslutning.
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af to suppleanter.
  7. Fastlæggelse af kontingent for det kommende år.
  8. Valg af en revisor og en revisorsuppleant.
  9. Eventuelt

Stk. 6. Indkaldelse med fuldstændig dagsorden til generalforsamlingen, herunder ekstraordinær generalforsamling, sker med mindst fire ugers varsel ved opslag på Selskabets hjemmeside og ved e-mail til de af selskabets medlemmer, der har oplyst mailadresse. Indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal indeholde årsrapport, en oversigt over bestyrelses- og andre tillidsposter, der skal vælges, eventuelle ændringsforslag til DSFS’ vedtægt samt rettidigt indkomne forslag til behandling under dagsordenens punkt 4.

Stk. 7. Forslag, der måtte komme til afstemning, afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er bestemt i denne vedtægt. Står stemmerne lige, er forslaget forkastet. 

Stk. 8. Ved stemmelighed ved valg til bestyrelsen foretages der omvalg blandt de berørte kandidater. Ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning. 

Stk. 9. Ændring af vedtægten kræver dog tilslutning fra mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Dog kan forslag, der opnår tilslutning fra mindst halvdelen af de afgivne gyldige stemmer, uændret behandles på en efterfølgende indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der tidligst kan afholdes fire uger senere. Forslaget kan da vedtages med simpelt stemmeflertal på den ekstraordinære generalforsamling. Blanke og ugyldige stemmer tæller ikke med. 

Stk. 10. Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt. 

Stk. 11. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/3 af medlemmerne fremsætter begæring herom. Generalforsamlingen afholdes senest otte uger efter modtagelse af begæringen og indkaldes som nævnt i stk. 6. 

§ 6 BESTYRELSEN

Stk. 1. Selskabets virksomhed ledes af en bestyrelse bestående af otte medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for tre år. Mindst tre af de valgte skal være stemmeberettigede læger og mindst tre skal være stemmeberettigede sygeplejersker. Til de to øvrige bestyrelsesposter er alle stemmeberettigede medlemmer valgbare. 

Stk. 2. Til bestyrelsen vælges af generalforsamlingen hvert år desuden to suppleanter. Suppleanterne indgår som bestyrelsesmedlemmer ved afbud eller varigt forfald indtil næste valg.

Stk. 3. Bestyrelsen konstituerer sig efter den ordinære generalforsamling med formand, næstformand, sekretær og kasserer. Formanden skal enten være en læge eller en sygeplejerske. Hvis formanden er en læge, skal næstformanden være en sygeplejerske og omvendt. 

Stk. 3. Bestyrelsen samles mindst én gang årligt. Møder afholdes på foranledning af formanden eller tre menige bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 4.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst fem bestyrelsesmedlemmer eller deres suppleanter er til stede. Bestyrelsen fastlægger selv sin forretningsorden. 

Stk. 5. Selskabet tegnes af formanden eller næstformanden hver for sig i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer. 

Stk. 6. Bestyrelsen kan meddele kassereren og forretningsføreren prokura til at modtage indbetalinger eller betale indgåede forpligtelser.

§ 7 REGNSKAB

Stk. 1. Selskabets regnskabsår løber fra 1. august til 31. juli.

Stk. 2. Såfremt selskabets virksomhed udviser overskud, kan dette anvendes efter selskabets formål eller henlægges til formuen.

Stk. 3. Til kritisk revision af selskabets årsrapport vælger generalforsamlingen hvert år en revisor og en revisorsuppleant, som ikke må være medlem eller suppleant til selskabets bestyrelse.

§ 8 OPLØSNING AF SELSKABET

Stk. 1. Beslutning om selskabets opløsning kan ske på ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. Et eventuelt forslag herom skal være angivet i den udsendte dagsorden. Til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 2/3 af selskabets stemmeberettigede medlemmer er til stede og stemmer for forslaget. Ellers skal forslaget afgøres ved urafstemning blandt selskabets stemmeberettigede medlemmer. Til dets vedtagelse ved urafstemning kræves simpelt flertal for ophævelse.

Stk. 2. I tilfælde af selskabets opløsning, skal selskabets formue tilfalde formål, svarende til de i vedtægtens § 2 angivne.

Vedtaget på den ordinære generalforsamling den 18. november 2021.

 

Vedtægt som pdf

 

 

Scroll to Top