Print Friendly, PDF & Email

Om DSFS

Baggrund

Siden menneskehedens begyndelse har sårheling været central i behandling af patienter, men først i de sidste 30 år er der opstået interesse for at koordinere og øge vor viden på området.

Denne interesse har bl.a. udmøntet sig i oprettelsen af sårhelingsklinikker og centre i England og i USA, samtidig med at forskningen på området er øget. Behovet for et forum til at præsentere nye ideer inden for sårheling førte i 1988 og 1991 til stiftelsen af henholdsvis “European Tissue Repair Society (ETRS)” og “The Europeran Wound Management Association (EWMA)”. Selskaberne holder årlige konferencer.

Forløb

Dansk Selskab for Sårheling er stiftet som en national pendant til specielt EWMA på initiativ af Skandinaviens første professor i sårheling, dr.med. Finn Gottrup, ved et stiftende møde den 12. februar 1992. Finn Gottrup er på dette tidspunkt medlem af bestyrelsen for ETRS og EWMA.

Formål

Dansk Selskab for Sårhelings formål er:

  1. at udbrede kendskabet til sårheling og at organisere og koordinere kongresser og møder herom. Selskabet vil tage initiativ til fællesmøder med andre selskaber med lignende formål.
  2. Dansk Selskab for Sårheling vil søge at fremme og støtte uddannelse og forskning inden for sårheling, herunder sårtyper, epidemiologi, patogenese, patologi, diagnostik, forebyggelse og behandling af sår af forskellig ætiologi.
    Selskabet vil arbejde aktivt for samarbejde mellem faggrupper, organisationer, virksomheder og enkeltpersoner med interesser inden for alle grene af sårheling og -behandling.

Ansat som forretningsfører er Helle Madsen

Udvalg

Dansk Selskab for Sårheling har siden sin etablering haft 2 udvalg

  • Informationsudvalget
  • Uddannelsesudvalget

Informationsudvalget er ansvarlig for udgivelsen af foreningens blad SÅR, som udkommer 4 gange årligt. Se udvalgets medlemmer.

Uddannelsesudvalget er ansvarlig for at tilrettelægge og gennemføre en årlig temadag i foråret samt et to-dages kursus (årsmøde med generalforsamling) i efteråret.

Se udvalgets medlemmer.

Medlemskab

Stemmeberettiget medlemskab er åbent for alt sundhedspersonale med interesse for sårheling og sårbehandling eller som er aktive inden for forskning eller kliniske undersøgelser på dette felt – undtaget herfor er ansatte i medicinalindustrien.

Ikke stemmeberettiget medlemskab er åbent for ansatte i medicinalindustrien. Sådant medlemskab giver ikke ret til tillidsposter.

Virksomhedsmedlemskab giver ret til omtale i medlemsblad samt mulighed for udstilling på et af uddannelsesudvalget fastsat areal ved temadage.

Årskontingentet for personligt medlemskab er p.t. kr. 350 og inkluderer medlemsbladet SÅR.

Årskontingentet for virksomhedsmedlemskab er p.t. kr. 10.000.

Indmeldte medlemmer vil få tilsendt selskabets love samt denne information.

Orientering om kommende faglige arrangementer og generalforsamlinger kan ses her.

Scroll to Top